مـباهـلـه

Image result for ‫زیارات غدیریه‬‎

1. امیرالمومنین (ع) سفیر خدا در بین مخلوقات است. "و سفیره فی الخلقه"


2. همه چیز به پیامبر اکرم ختم می شود و همچنین از ایشان منتشر می شود "الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل" و امیرالمومنین جان پیامبر است.


3. امیرمومنان صراط مستقیم خداست. " اشهد انک المعنی بقول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما"(آیه 153 سوره انعام)


4. اولین کسی که به خدا ایمان آورد و نماز خواند حضرت علی بود. "انت اول من آمن بالله و صلی له"


5. عالم به تفسیر و تنزیل قرآن است "انت المخصوص بعلم التنزیل و حکم التاویل و نصل الرسول"


6. نور امیرالمومنین خاموش شدنی نیست. "نورک لا یطفا"


7. خداوند امر فرموده که مومنین از ایشان تبعیت کنند و ایشان را یاری نمایند "وقد امر الله تعالی باتباعک و ندب المومنین الی نصرک"


8. خداوندا لعنت کن قاتلین امیرالمومنین و ظلم کنندگان به ایشان و پیروان و انصار آنان را. "اللهم العن قتله امیرالمومنین و من ظلمه و اشیاعهم و انصارهم"


9. دشمن امیرالمومنین دشمن خداست و منکر رسول خداست "و عدوک عدو الله و جاحد لرسول الله"


10. خداوند مداح امیرالمومنین است. "و فی مدح الله تعالی غنی عن مدح المادحین و تفریط الواصفین"

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۵
پیام غدیر